Energie

08.05.2009 19:08
  ENERGIE Řeč bude o duševní energii, která má ve skutečnosti ještě větší moc, než ta elektrárně o o nerergii těla, v Číně nazývané čchi. O kosmické energii, kterou mají lidské buněčné membrány schopnost akumulovat jako kondenzátory elektřinu. Pan Miroslav Provod ve svém výzkumu přesně toto dokázal a není jediný. Všichni velcí fyzici a geofyzici, i nositelé nobelovy ceny, se shodují na tom, že člověk "funguje" na energii, kterou zatím neumíme popsat, ale je všude kolem nás. Lze ji kumulovat a lze ji měřit. Lze také pomocí kovové virgule určovat velikost aury, kterou kolem sebe lidské tělo díky této energii má, stejně jako můžeme prokázat, že stejnou auru jako lidské tělo mají i kondenzátory. Změnou napětí na svorkách kondenzátorů lze manipulovat i  svelikostí objemu jejich aury, stejně jako díky různému náboji na buněčných membránách lze pozorovat změny na auře člověka. Auru ve svých výzkumech nazval energetickým prostorem, a dále objevil tzv. E-zóny, které se směrem od...
10.05.2009 10:36
PLANETY Každá hmota má P-náboj a E-zóny. Nelze pochybovat o tom, že i naše Země je má, stejně tak ostatní planety naší sluneční soustavy včetně Slunce. Lze si tedy představit mohutný trojrozměrný planetární rastr E-zón. Ale vymyká se již našim představám, jaké energetické změny mohou v tomto rastru probíhat vlivm pohybu planet a jejich hmotností. Naše Země každým okamžikem získává z kosmického prostoru jak energii impulzivní, tak stálou. V ulicích keňského hlavního města Nairobi se 24.7.1956 v 15 hodin vyskytl podivný jev. Zruba dvě stovky mužů a žen tančilo na hlavní nairobské ulici. Tanečníci měli v obličji žalostný výraz, jako by se dali do tance z něčího donucení. O hodinu později již tančilo 20 000 mužů, žen a dětí. S tančícími nebylo možno komunikovat, nikoho nevnímali. Do křepčení se postupně zajojilo asi 50 000 lidí nacházejících se v přesně vymezeném kruhu, jehož průměr činil 3,5 kilometru. Tanci v onom magickém kruhu však nepodlehli všichni, ale pouze lidé, kteří měli v...
10.05.2009 10:38
  Menhiry Megalitická kultura, používající ke svým stavbám obrovské kamenné bloky a balvany, nám po celé zemi zanechala mnoho krásných památek od jednotlivých vztyčených kamenů přes jejich nejrůznější seskupení až po gigantické objekty.Mají společný charakteristický znak: jejich účel je naprosto neznámý. Převládá domněnka, že megalitické stavby byly využívány pro účely kultovní, kalendářní, zemědělské a astronomické. Takové zdůvodnění se ale jeví jako málo přesvědčivé a v odborné literatuře je často zpochybňováno samotnými archeology. Z výzkumu interakce P-nábojů vyplynulo, že kameny všech velikostí a seskupení včetně gigantických staveb a umělých hliněných pahorků, kte­ré člověk v dávnověku umístil do přírody, měly energetickou funkci. Vyplývá to z poznatku, že te­koucí voda je zdrojem dosud nepoznané energie, kterou ve své hmotě akumulují také horniny. Při souhrnném hodno­cení jejich výskytu na všech kontinentech, zejmé­na po přihlédnutí ke stavbám s energetickou...
10.05.2009 10:54
  V průběhu výzkumu megalitů bylo empiricky prokázáno, že byly budovány pro akumulaci statické elektřiny. Statisíce nejrůznějších megalitů rozmístěných po celé Zemi vyvolává otázky, na které neznáme odpověď. Neznámé vlastnosti statické elektřiny, které jsou podstatou megalitů, vytvářejí nepřekonatelnou překážku nejen pro jejich hodnocení ale také pro pokrok v jiných oborech. Statická elektřina je přírodní síla, která je součástí veškeré hmoty. Skutečnost, že lze empiricky nalézt některé její dosud neznámé vlastnosti napovídá, že v této oblasti nám něco důležitého uniklo. Neměli bychom provádět hodnocení historie z hlediska našich poznatků, které nás pro nedostatek informací směrují k mylným závěrům. Jako příklad mohu uvést jazykové bariéry. Pokud byly dolmeny, viklany, hliněné valy, pyramidy i jiné struktury stavěny po celé Zemi, je třeba vysvětlit, jakým způsobem byly potřebné informace pro jejich budování doručeny nejen přes oceány, ale také přes...
10.05.2009 10:56
  Lurdy Od roku 1858 bylo v Lurdech zaznamenáno na 3 500 uzdravení potvrzených lékaři. Za zázračná však církev doposud uznala jenom šedesát šest uzdravení. Zázraky ani záhady neexistují, za obě­ma pojmy se skrývá pouze neznalost přírodních zákonů. Abych poodhalil roušku lurdského tajem­ství, pokusím se zdůvodnit "uzdravovací efekt" z hlediska našeho výzkumu. Jeskyně v Lurdech, kde uzdravovací proces ob­čas probíhá, má dva známé energetické zdroje a muže mít mnoho dalších neznámých. Prvním z dvojice známých zdrojů je pramen v jeskyni, z něhož vytéká asi 1 litr vody za sekun du, druhým je řeka protékající v blízkosti jeskyně. Neznámý­mi zdroji pak mohou být energetické E-zóny pro­tínající skalní masiv, bouřkové mraky, sluneční svit, postavení měsíce, velké množství lidí shro­mážděných v jeskyni apod. Vhodná kombinace různých průtoků obou vod­ních zdrojů společně s vhodnými kombinacemi ne­známých zdrojů mohou vytvořit vlastnosti energe­tického prostoru, který by mohl být spouštěcím...
10.05.2009 11:04
  Nejstarší rituální stavba  Nejstarší sakrální stavbou je pravděpodobně rituální areál Nabta Plaja (100 km západně od Abú Simbilu), vybudovaný v saharské poušti asi 2 000 let před stavbou první pyramidy. Náboženské středisko sestávalo z osmi velkých mohyl, třiceti kamenných kromlechů postavených nad hlubokými jámami, a tří menhirových řad vycházejících z jednoho bodu. Archeologové uvádějí, že rituální centrum záhadných staveb bylo budováno pro každoroční oslavy příchodu slunovratu a životodárných dešťů. Velmi jednoduché a nesprávné vysvětlení, ale nesmíme se tomu divit, pro nedostatek informací nelze odpovědět jinak.  Zdůvodnit uvedenou stavbu nelze jednou větou, v dalším textu se o to pokusím a začnu otázkou: „Je možné postavit stejný areál kdekoliv na jiném místě?“. Odpovědět lze tak, že to možné je, ale areál nebude funkční. Základní podmínkou je, aby byl postaven na „vybraném místě“. Kde se taková místa nacházejí není všeobecně známo, ale...
10.05.2009 11:17
  “Horniny o velké hmotnosti byly transportovány tažnými lany a lidskou silou”. Tak zní verdikt specialistů. Nepochybuji o tom, že o svém hodnocení pochybovali, ale nějaké zdůvodnění najít museli. Vyznělo by nedůvěryhodně kdyby napsali: “Naše technické znalosti nám neumožňují určit technologické postupy, kterými lidé v dávné minulosti uváděli do pohybu gigantické hmotnosti. Můžeme pouze konstatovat, že po neupraveném terénu přes přírodní překážky to nezvládne ani naše současná technika”. Nikdo by tomu neuvěřil a navíc by byly kladeny náročnější otázky jako např.: „Může člověk doby kamenné být na vyšší technické úrovni než civilizace našeho století?” Nic takového se nestalo, tažná lana s lidskou silou odbornou veřejnost uspokojila a v nesčetných publikacích jsou pojímána jako faktor. Kdo by s tažnými lany nesouhlasil, musel by navrhnout jiné řešení a to není snadné. Na stránkách www.miroslavprovod.com (www v angličtině) popisuji průběh empirického výzkumu, ze kterého také...

Kontakt

Michaela